1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

 • 1.1. Käesolevad tingimused (edaspidi Tellimistingimused) kehtivad Lindvior OÜ (edaspidi sexlife), registrikood 14822846asukohaga Vabaduse 3, Narva, Eesti internetipoes (www.sexlife.ee) müügil olevate kaupade ostmisel kliendi (edaspidi Klient) poolt.
 • 1.2. Pooled juhinduvad omavahelistes suhetes Tellimistingimustest, sexlife hinnakirjast ning kehtivatest Eesti Vabariigi õigusaktidest.

2. Lepingu jõustumine

 • Müügileping loetakse sõlmituks Ostja poolt tellimuse eest SexLife-le tasumisega (Ostja nõustumus ehk aktsept Müügilepingu sõlmimiseks). Müügileping jõustub tellimuse eest tasumisega. Müügilepingu jõustumisest tekib SexLife kohustus Kaup Ostjale üle anda/saata.

3. Kauba ja teenuste hinnad

 • 3.1. Kaupade juures olevad hinnad on eurodes ning sisaldavad käibemaksu.
 • 3.2. SexLife jätab endale õiguse teha kauba hindades korrektuure teavitades sellest koduleheküljel hindade uuendamisega. Tellides garanteeritakse kliendile tellimuse esitamisel kehtivad kauba hinnad antud tellimuse ulatuses.
 • 3.3. Hinna puudumisel või 0 eurose hinnaga kaupade kohta täpne kauba hind andmebaasis puudub ning hinna täpsustamiseks palume ühendust võtta telefoni või e-maili teel. Vastav tellimus korrigeeritakse ning kinnitus saadetakse tellijale esimesel võimalusel.
 • 3.4 Soodushinnad on kehtivad ainult e-poes.

4. Kaupade eest tasumise ja kättesaamise viisid:

 • 4.1. Võimalikud kauba eest tasumise ja kohaletoimetamiseviisid:
 • Kaup saadetakse Kliendi poolt valitud Smartpost või Omniva pakiterminali. Kauba ja teenuste eest tasutakse 100% ette pangaülekandega.
 • NB! Makstes pangalingiga vajutage kindlasti peale makse sooritamist nuppu „Tagasi kaupmehe juurde”. Vastasel korral võib juhtuda, et info makse õnnestumise kohta ei jõua meieni ning Teie tellimuse täitmine viibib.

5. Kauba saadavus

 • 5.1. Kauba saadavuse info on ära toodud kaupa kirjeldavas infos. Andmeid koduleheküljel uuendatakse vastavalt võimalusele ning tulenevalt ajalisest viivitusest ning võimalikest ebatäspsustest andmebaasi ja tegeliku SexLife laoseisu ja tarnijate laoseisu vahel ei saa SexLife garanteerida kauba saadavust. Taoliste olukordade ilmnemisel teavitab Sexlife koheselt Klienti ning tellimuse edasine täitmine lepitakse kokku vastavalt Kliendi soovidele ja SexLife’i võimalustele.

6. Kliendi õigus tellimusest taganeda

 • 6.1. Kliendil on õigus taganeda tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust 14 päeva jooksul alates tellitud kauba üleandmisest kliendile.
 • 6.2. Taganemisõiguse kasutamiseks peab klient esitama vastavasisulise avalduse SexLife  meiliaadressile info@sexlife.ee ja tagastama tellitud kauba.
 • 6.3. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ja peab olema kõigi markeeringute ja kiledega ning originaalpakendis.
 • 6.4. Elektroonikakomponentide tagastamine on võimalik ainult juhul, kui pakend on avamata.
 • 6.5. Kui tagastamisele kuuluv kaup on halvenenud ja halvenemine ei ole tekkinud asja korrapärase kasutamise tulemusena, tuleb Tellijal hüvitada asja väärtuse vähenemine.
 • 6.6. Ostetud kaupa ei saa tagastada kui tellitud toode on valmistatud eritellimusel arvestades tellija isiklikke vajadusi või tellija poolt esitatud tingimuste kohaselt.
 • 6.7. SexLife tagastab Tellijale lepingust taganemisel kauba eest tasutud summa esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul lepingust taganemisest alates Tellija poolt osutatud pangaarvele (kaup peab olema tagastatud või klient peab tõendama, et tagastatav kaup on teele pandud).
 • 6.8. Kauba tagastamisel tuleb kliendil tasuda kauba tagastamisega seonduvad kulud.

7. SexLife õigus lepingust taganeda

 • 7.1. SexLife on õigus tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust taganeda, kui Klient ei ole arvel näidatud aja jooksul arvet tasunud või kui SexLife vastava kauba varud on ammendunud.
 • 7.2. Tellitud kaupa hoiab SexLife Kliendi teavitamisest alates 30 päeva. Kliendile makstakse raha tagasi avalduse alusel, millest on maha arvatud kaupade käsitlus, saatmis ja/või hoiukulud.
 • 7.3 SexLife ei ole muul põhjusel võimalik Müügilepingut täita.

8. Garantiitingimused

 • 8.1. Kui Kaubale on ette nähtud müügigarantii, kohustub SexLife garantiitingimusi täitma ning puudustega Kauba ettenähtud tingimustel parandama või asendama.
 • 8.2. Garantiitähtaeg algab Müügilepingu sõlmimisest ja kehtib tootja poolt määratud garaanti perioodi käigus.
 • Garantii kehtib kaubale vaid koos ostuarvega.
 • 8.3. Juhul, kui garantiitingimustes ei ole märgitud teisiti, siis:
 • 8.3.1. annab müügigarantii Ostjale garantiitähtajal õiguse nõuda asja tasuta parandamist või asendamist;
 • 8.3.2. Kauba parandamise puhul garantiitähtajal ei pikene müügigarantii parandamise aja kestuse võrra vaid kehtib kuni esialgselt määratud perioodini; 
 • 8.3.3. Kauba parandamisel Kaubas asendatud detailidele kehtib garantii ajani, mil lõpeb Kaubale esialgselt antud garantiitähtaeg;
 • 8.3.4. garantiitähtajal asendatud Kauba garantiitähtaeg lõpeb ajal, mil pidi lõppema ostetud Kaubale esialgselt antud garantiitähtaeg.
 • 8.4. Garantii alla ei kuulu puudused, mis on põhjustatud Kauba mehaanilisest vigastusest, aga ka vedeliku-, niiskus-, temperatuuri- ja muudest sarnastest kahjustusest, Kauba mitteotstarbekohasest kasutamisest, Kauba kasutamisest vastuolus kasutusjuhendis kirjeldatud nõuetega või loomulikust kulumisest. 

9. Puudustega kaubast tulenevate pretensioonide esitamine ja lahendamine

 •  9.1. Kauba varjatud puuduse, milleks loetakse eelkõige puudust Kauba kvaliteedis, ilmnemisel kohustub Ostja koheselt teavitama SexLife probleemist e-posti teel e-posti aadressil info@sexlife.ee ning esitama järgmise informatsiooni:
 • 9.1.1. nimi ja kontaktandmed;
 • 9.1.2. Kauba puuduse kirjeldus ja arvatav põhjus; 
 • 9.1.3. Müügilepingu number.
 • 9.2. Teavitus peab olema saadetud mitte hiljem, kui puuduse avastamise järgsel päeval. Nimetatud tähtaja möödalaskmise korral kaotab Ostja õiguse nõuda SexLife Kauba parandamist või väljavahetamist. 
 • 9.3. Puudusega Kauba asendamise korral on SexLife õigus nõuda Ostjalt puudusega Kauba tagastamist. 
 • 9.4. Puudustega Kauba asendamisega seotud kulud kannab SexLife .
 • 9.5. Kui puudus on tingitud Kaubast (näiteks toode on defektne või on toode transpordi käigus vigastada saanud) parandab SexLife  puudustega Kauba. SexLife  võib Kauba parandamise asemel asendada Kauba lepingutingimustele vastava asjaga. Kui Kauba parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub, kui SexLife keeldub õigustamatult asja asendamast või ei tee seda mõistliku aja jooksul pärast talle lepingutingimustele mittevastavusest teatamist, on Ostjal õigus Müügilepingust taganeda ja Kaup SexLife tagastada. SexLife kohustub tagastama Müügilepingu alusel tasutud ostuhinna Ostjale 30 päeva jooksul arvates põhjendatud taganemisavalduse saamisest.
 • 9.6. SexLife ei vastuta:
 • 9.6.1. Ostjast tingitud Kauba kahjustumise eest;
 • 9.6.2. defektide eest, mis on tekkinud Kauba ebaõigest hoidmisest või kasutamisest;
 • 9.6.3. defektide eest, mis on tekkinud Kauba loomuliku füüsilise muutumise tõttu; 
 • 9.6.4. Kauba omaduste Ostjale mittesobivuse eest, kui mittesobivus ei ole tingitud Kaubal esinenud defektist;
 • 9.6.5. muudel seaduses ja Müügilepingus sätestatud juhtudel.

10. Vastutus ja vääramatu jõud 

 • 10.1. SexLife ei vastuta ühelgi juhul:
 • 10.1.1. kolmandate osapoolte põhjustatud võimalike vigade eest, mis mõjutavad tehnikat või põhjustavad olukorra, kus rahaülekanne või pangalingi- või krediitkaardimakse ja sellest tulenevalt Müügilepingu sõlmimine võib ebaõnnestuda. Kui rahaülekande või pangalingi- või krediitkaardimaksega seoses tekib probleeme, on Ostja kohustatud teatama neist viivitamatult SexLife;
 • 10.1.2. Ostjale tekitatud kahju eest, kui Ostja identiteeti kasutab teine isik.
 • 10.2. Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Müügilepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.
 • 10.3. SexLife ei vastuta Kauba kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest või Ostja enda vastuvõtuviivitusest, milleks on muuhulgas Ostja poolse Müügilepingu järgse sobiliku vastuvõtja puudumine Kauba üleandmise asukohas selleks ettenähtud ajal.
 • 10.4. SexLife ei kompenseeri Ostjale ühelgi juhul mistahes mittevaralist kahju või kolmandale isikule makstud mittevaralise kahju hüvitist, samuti mistahes kaudset kahju (näiteks saamata jäävat tulu). 
 • 10.5. SexLife ei kompenseeri Ostja kahju, mis tekib põhjusel, et Ostja võttis enda peale kolmandate isikute ees Kaubaga seoses mistahes kohustusi (näiteks kohustust Kaup kolmandale isikule võõrandada, pantida, üle anda vms).
 • 10.6. SexLife ei kompenseeri Ostjale tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena tekkinud kahju. 
 • 10.7. SexLife ei vastuta mis tahes kahju eest, mis tekib Ostjal tulenevalt asjaolust, et SexLife on kasutanud õigust Müügilepingust taganeda. 

11. Omandireservatsioon

 • 11.1. Kuni kauba hinna täieliku tasumiseni on kaup SexLife omand.

12. Isikuandmete kogumine ja kasutamine

 • 12.1. SexLife ei avalda Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele v.a transporditeenuse pakkujatele kauba Tellijale toimetamiseks.
 • 12.2. SexLife kasutab Tellija kontaktandmeid reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tellijale ainult juhul, kui Tellija on seda soovinud.

13. Tellimistingimuste ja hinnakirja muudatused

 • 13.1. SexLife on õigus käesolevaid tingimusi ja hinnakirju muuta ning täiendada.
 • 13.2. Tingimuste ja hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse internetilehekülje www.sexlife.ee ning tingimuste ja hinnakirja muudatused ja täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest.
 • 13.3. Kui tellimus on esitatud enne tingimuste ja hinnakirja muudatusi, siis kohaldatakse Tellijale tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi ja hinnakirja.

14. Järelvalve asutus ja vaidlused

 • 14.1. Tellimistingimuste alusel sõlmitud lepingute üle on järelvalvepädevus Tarbijakaitseameti juures tegutseval tarbijavaidluste komisjonil. Täiendatavat infot saab tarbijakaitse komisjoni nõuandetelefonilt 1330 või 6 201 707.
 • 14.2. Kliendil on õigus esitada kaebus Tarbijakaebuste komisjonile.

15. Lõppsätted

 • 15.1. Käesolevatele tellimistingimustele ning ostu-müügilepingutele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
 • 15.2  Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.Peale ostu-müügilepingu sõlmimist jäävad tellimistingimused kättesaadavaks aadressil www.sexlife.ee

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: